Top
ข่าวสารและกิจกรรม
หมวดหมู่
ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิพุ่ง-ชี้กฎหมายเมินดูแล
รายละเอียด :

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในเวทีเสวนาสาธารณะ “การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ : ปัญหาและการจัดการ” ว่า จากการศึกษาวิจัยปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ความรุนแรงด้านจิตใจ โดย 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุระบุเคยถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจ เช่น พูดไม่ดี ทะเลาะ ทำให้เสียใจ น้อยใจ บางครั้งรู้สึกว่าลูกหลานไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาให้ ไม่เป็นคนสำคัญ รองลงมาคือ การทอดทิ้ง ไม่ดูแล สอดคล้องกับสถิติจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พบว่า จากเดิมพบปัญหาผู้สูงอายุพลัดหลง สูญหาย เร่ร่อนเป็นอันดับ 1 แต่ปัจจุบันเป็นปัญหาผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล ลูกหลานดูแลไม่ไหว และสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุมีจำนวนจำกัด รัฐบาลเห็นความสำคัญจึงได้ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสังคมสูงอายุ โดยกำหนดยุทธศาสตร์รองรับและส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมทุกมิติ

 
พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ว่า ปัญหาผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิเพิ่มมากขึ้น แต่กลไกทางสังคมและกฎหมายกลับมีช่องโหว่ในการคุ้มครองดูแล กฎหมายไม่ได้พิจารณาให้ความเสื่อมทางร่างกายเป็นเหตุแห่งการสูญเสียสิทธิ หรือเป็นเหตุที่ต้องคุ้มครอง จึงควรพัฒนากลไกเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือกลุ่มเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่.
 
 
ขอบคุณที่มา โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
 
19 ม.ค. 2562 05:15 น.